boronowicz

40 tekstów – auto­rem jest bo­rono­wicz.

Cza­sem po po­ros­tu trze­ba odpuścić 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Zaufa­nie dru­giej oso­bie to naj­większe możli­we ry­zyko... a mi­mo to war­to je podjąć. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Nie sta­ram się już za­dowo­lić wszys­tkich, wys­tar­czy że sa­ma będę zadowolona. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Cza­sem tak pot­rze­buje­my dru­giej oso­by, ze przym­niemy od nich każde kłamstwo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Są dni kiedy brak is­tnienia lu­dożerców na świecie jest dla mnie torturą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Wiatr przy­nosi orzeźwienie w upal­ny dzień. Zimą jest źródłem samobójstw. 

myśl

Kiedy ko­goś kochasz nie na­wet je­go od­cho­dy wy­dają się pachnieć. (A przy­naj­mniej być bezzapachowe). 

myśl

Praw­da: naj­lep­sze le­kar­stwo na od­kocha­nie sie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Miłość, twór li­tera­tury i ki­na, roz­rekla­mowa­na idea, sprze­dająca się le­piej niż pączki w tłus­ty czwartek. 

myśl

Poukładałam na półce me­go by­cia swo­je spra­wy. Wszys­tko sie zmieniło gdy hu­raga­nem wtar­gnął w mo­je życie...On mężczyzna. 

myśl
zebrała 1 fiszkę
boronowicz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność